Waar bemoeien ze zich mee?

, ,

Op vrijdag 27 oktober 2023 – 11:00 ontving de redactie het volgende persbericht van de “Rijksdienst voor Ondernemend Nederland” (RVO). We plaatsen het hier in zijn volledigheid. Ons redactionele commentaar volgt daarna. Te bedenken valt, dat de RVO in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt. De RVO “stimuleert ondernemers bij duurzaam en innovatief ondernemen.” Vroeger heette de RVO het “Octrooicentrum”. De functie van bescherming van intellectuele eigendom is nog steeds onderdeel van de RVO, maar wordt nu niet meer benoemd.

Lees mee en huiver:

“RVO op koers: Nieuwe ambitie, nieuwe strategie en nieuwe hoofddirectie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de ambitie om een excellente publieke dienstverlener te zijn met zichtbare maatschappelijke impact. Met de meerjarenstrategie “Kompas voor een duurzame toekomst” richt RVO zich op drie maatschappelijke transities: de klimaat- en energietransitie, de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en de transitie naar een toekomstbestendige en digitale economie. De primaire doelgroep voor RVO om deze zichtbare maatschappelijke impact te realiseren zijn ondernemers en organisaties. Deze keuze voor drie transities is erop gericht om focus aan te brengen en keuzes te maken waar mens en middelen op ingezet kunnen worden. Het zijn drie transities die bijdragen aan een duurzame toekomst nationaal en internationaal. Lees meer over de strategie op de website van RVO.

Algemeen directeur Abdeluheb Choho*: “Er ligt een uitdagende ambitie en een mooie strategie. Met de ambitie om een excellente publieke dienstverlener te zijn willen we ondernemers en organisaties helpen om op een makkelijke manier gebruik te maken van onze diensten. Met het instrumentarium dat wij als publieke dienstverlener uitvoeren, willen wij zichtbare maatschappelijke impact maken voor een duurzame toekomst.”

Nieuwe organisatiestructuur

Voor het realiseren van deze ambitie wordt de organisatiestructuur van RVO anders ingericht volgens drie hoofddirecties: Transities, Publieke Dienstverlening en Organisatie. Deze hoofddirecties werken intensief samen, zijn onderling afhankelijk en gelijkwaardig om zo met maximale inzet de gewenste kwaliteit te behalen. In januari 2025 zal ook de rest van de organisatie zijn ingericht conform de nieuwe structuur. RVO heeft ook in de nieuwe organisatiestructuur al haar medewerkers hard nodig. Ondernemers, organisaties en samenwerkingspartners kunnen vertrouwen op goede dienstverlening in deze tijd van interne verandering bij RVO. De kwaliteit, continuïteit en stabiliteit van de dienstverlening is voor de hoofddirectie essentieel en een continue punt van aandacht.

Hoofddirectie compleet

Met de benoeming van Lisette Broersen, als hoofddirecteur Transities, is de hoofddirectie van RVO compleet. Samen met de hoofddirecteur Publieke dienstverlening Frank de Jonge, hoofddirecteur Organisatie Johan Maas** en algemeen directeur Abdeluheb Choho zal deze hoofddirectie werken aan de ambities en uitdagingen voor een duurzame toekomst nationaal en internationaal.

Lisette Broersen zal op 1 januari 2024 starten. Lisette werkt op dit moment als Divisiedirecteur Individuele Zaken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Frank de Jonge startte op 1 augustus 2023 en werkte daarvoor als directeur/plv. programma directeur-generaal (DG) bij programma DG Oekraïense Ontheemden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Johan Maas startte op 15 mei van dit jaar. Daarvoor werkte hij als directeur Financiën, Informatievoorziening en Facilitaire Zaken bij RVO. Johan is nu ook CIO/CFO en plaatsvervangend algemeen directeur.

Abdeluheb Choho: “Ik ben blij dat de hoofddirectie compleet is. Er staat een sterk team dat met deskundigheid en vol energie aan de slag gaat met deze nieuwe strategie.”

Algemeen directeur: Abdeluheb Choho

Onder leiding van Abdeluheb Choho is de nieuwe koers van RVO bepaald en de strategie tot stand gekomen. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de implementatie, de draagkracht en uitvoering van de strategie. Dit doet hij samen met zijn hoofddirectie. De algemeen directeur legt verantwoording af aan de eigenaar, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De algemeen directeur waakt over de positie en reputatie van haar organisatie als excellente publieke dienstverlener met maatschappelijke impact.

Hoofddirecteur Transities: Lisette Broersen

De hoofddirecteur Transities is primair verantwoordelijk voor het realiseren van zichtbare impact op de drie transities. Zij onderzoekt, verdiept, en maakt afspraken met de opdrachtgevers over de inzet van de opdrachten voor opgaves en transities. Daarnaast werkt zij nauw samen met de hoofddirecties aan de kwaliteitsontwikkeling van RVO. De hoofddirecteur Transities is tevens Chief Data Officer (CDO).

Hoofddirecteur Publieke Dienstverlening: Frank de Jonge

De hoofddirecteur Publieke Dienstverlening is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Hij stelt de klanten van RVO (ondernemers en organisaties) centraal en integreert daarbij de ontwikkelingen die in het kader van het programma Werk aan Uitvoering (WaU) worden aangereikt. Onder de nieuwe hoofddirectie Publieke Dienstverlening komen ca 4000 medewerkers te vallen en wordt daarmee de grootste hoofddirectie binnen RVO waar in totaal ongeveer 6000 werknemers werken.

Hoofddirecteur Organisatie: Johan Maas

De hoofddirecteur Organisatie is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie. Dat betreft de kaderstelling, control en excellente interne dienstverlening die cruciaal zijn voor het primair proces, zoals informatievoorziening, financiën, juridische zaken, personeelszaken en faciliteiten. Op het terrein van medewerker en organisatie spelen de onderwerpen diversiteit en inclusiviteit, loopbaanontwikkeling, werkplezier en talentgericht werken een grote rol. Tevens vervult de hoofddirecteur de rollen CIO en CFO en is daarnaast plaatsvervangend algemeen directeur.”

*) Abdeluheb Choho is, je verwacht het (niet), lid van D66

**) Johan Maas is, je verwacht het (niet), lid van de PvdA

Redactioneel, libertair commentaar

Het downloaden van de nieuwe RVO-strategie “Kompas voor een duurzame toekomst” kost een paar minuten, tenminste als je nog geen 5G hebt. Je krijgt een gelikt PDF-bestand op je scherm van wel 13 pagina’s, waarvan de eerste indruk is dat het om zelfverheerlijking van de RVO en haar “hoofddirectie” gaat:

“Onze organisatie levert kwalitatief hoogwaardig en belangrijk werk. Daar mogen we met zijn allen heel trots op zijn.”

“Een excellente publieke dienstverlener met zichtbare maatschappelijke impact”

Waar gaat het om?

Volgens henzelf: “RVO is nodig om ondernemend Nederland vooruit te helpen in de veranderingen waar we met z’n allen voor staan.” Met – z’n – allen. Laat het even in je oren nasuizen. Het gaat over datgene wat we “samen” hebben afgesproken … Dat kennen we. Aan me hoela. Niks samen. De verenigde dwingelanden uit de EU, uit de VN, uit het WEF, uit de beleidskaders van het partijkartel, dat na 22 november gelukkig niet meer zal bestaan.

Daarbij richt de RVO zich op drie “maatschappelijke transities”:

  1. de klimaat- en energietransitie,
  2. de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en
  3. de transitie naar een toekomstbestendige en digitale economie. 

De eerste twee velden zijn politiek zwaar beladen en vol met agendapunten die tegen de belangen van ondernemers ingaan. De “toekomstbestendige en digitale economie” betreft de stimulering van de kringloopeconomie en “missiegedreven innovatie”. Een “missiegedreven” overheid geeft al aan dat we met de priesters van een nieuwe religie te maken hebben. Het betekent dat specifiek partijpolitieke (en tot “maatschappelijk” bestempelde) doelstellingen “impact” moeten krijgen in de vorm van beïnvloeding van ondernemingen.

Waar bemoeien ze zich mee? Wat heeft de overheid in hemelsnaam in Nederlandse ondernemingen te zoeken? Dit is betutteling, bevoogding, sektarische drang en dwang. Om werkelijk goede ideeën over te dragen heb je helemaal geen overheidsroeptoeter nodig; alleen slechte ideeën overleven dankzij overheidsbemoeienis en subsidie. De overheid, die is NIET NODIG.

Helemaal ongemakkelijk wordt uw redacteur van de volgende zin:

“De afgelopen jaren is onze organisatie flink gegroeid. Van ongeveer 2.400 werknemers in 2014 naar ruim 6.000 werknemers nu. We zijn vooral een aantrekkelijke werkgever omdat we inhoudelijk interessant werk bieden. Werk dat verschil maakt in de samenleving.”

Uw redacteur is al 34 jaar uit Nederland weg. Het kan zijn dat sommige maatschappelijke ontwikkelingen aan me voorbijgegaan zijn, en dat er begrijpelijke redenen zijn voor het bestaan en de groei van zulk een organisatie. Maar toch, uw redacteur is een libertariër met anarcho-kapitalistische affiniteiten. En dat betekent dat “ondernemen” per definitie zonder overheid plaatsvindt.

En het betekent ook dat je je voor gemeenschappelijke doelen vrijwillig in groepen organiseert. Maar je tolereert geen monopolie, dus zeker geen “overheid” die meent over alles en iedereen “gezag” te hebben. Dat woordje komt in de RVO-strategie helaas – hoe kan het ook anders – ook voor.

Ze willen graag “gezaghebbend” zijn. Getsie!

Er is een werkgroep van Libertariërs die uitzoekt hoe je als ondernemer de overheid kunt buitensluiten. Ze heet OZO: Ondernemen Zonder Overheid.

Neem met de redactie contact op als je er belangstelling voor hebt. Opdat die overheid uit onze ondernemers-denkramen helemaal verdwijnt.