Goal: gender equlity

Sustainable Development Goal 5 – Gendergelijkwaardigheid

,

“Achieve gender equality and empower all women and girls” SDG 5 is het dynamiet in de agenda 2030 van de Verenigde Naties. Het is de oorlogsverklaring van de VN aan alle “traditionele” samenlevingen. De splijtzwam tussen Oost en West, tussen Noord en Zuid, tussen conservatief en progressief. Tussen regeerders en geregeerden. 

SDG 5 geeft tegelijk ook het meest overtuigende argument voor het Libertarisme: het maken van individueel onderscheid, het bestaan van diversiteit en de idiotie van de collectivistische gelijkheidsmakerij. Hoe komen we daarbij? Welnu, het gaat in essentie daarbij om de seksuele reproductie. Spannend!
Het feit dat reproductie tot stand komt via de seksuele interactie van twee van elkaar verschillende seksen, mannelijk en vrouwelijk, is de reden waarom mensen geen klonen van elkaar zijn. Door de vermenging van genetische informatie bestaat er een enorme diversiteit. Het is de reden waarom elk mens biologisch uniek is. 

Voor het behoud en de ontwikkeling van de soort is het cruciaal dat die twee genders elkaar kunnen vinden en gemotiveerd zijn om tot actie overgaan. Die motivatie is de bron van allerlei uitingen: kunstzinnige, culinaire, muzikale, etc. Het is de bron van het bouwen van menselijke “nesten”, samenwerking en van menselijke samenlevingen. De pluriformiteit laat elk mens beseffen dat hij/zij uniek is en de samenleving het liefst naar eigen inzicht wil vormgeven. De eigen wil, de eigen voorkeuren uiten zich in het maken van onderscheid.
Geslachtelijke voortplanting heeft vanuit de biologie gezien als voordeel dat de verspreiding van genetische fouten laag blijft en een soort zich vrij snel kan aanpassen aan zijn omgeving. 

De onvoorspelbaarheid van de genetische mix die ontstaat uit geslachtelijke voortplanting tot steeds nieuwe individuen, die met elkaar kunnen en moeten communiceren, juist omdat ze van elkaar verschillen. Zelforganiserende samenlevingen van vrije individuen kun je daarom vergelijken met neuronale netwerken en wetboeken kun je vergelijken met “starre” algoritmes.
Gelijkheid? Wat bedoelen ze daarmee, gelijkwaardigheid? Dat wordt in het midden gelaten. Niemand wil gelijk aan de ander zijn.

Libertarisme wil maximale vrijheid voor elk individu om zichzelf te zijn, voor mannen en voor vrouwen. Zodat een man zijn mannelijkheid kan uitleven en een vrouw haar vrouwelijkheid. En dat zonder elkaar pijn te gaan doen. Want het recht op zelfbeschikking heeft een natuurlijke grens bij datzelfde recht van de ander. Dat is het libertaire non-agressieprincipe.

Waar het de schrijvers van de Verenigde Naties om gaat is om uitbuitende ongelijkheden tussen mannen en vrouwen die in verschillende culturen bestaan aan de kaak te stellen. En waar dat soort “ongelijkheid” neerkomt op overheersing en agressiviteit hebben ze wat het libertarisme betreft gelijk.

Het Sustainable Development Goal “Gender Equality” van Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

De argumentatie van de VN voor dit SDG begint met de volgende stelling:

“Gender bias is undermining our social fabric and devalues all of us. It is not just a human rights issue; it is a tremendous waste of the world’s human potential. By denying women equal rights, we deny half the population a chance to live life at its fullest. Political, economic and social equality for women will benefit all the world’s citizens. Together we can eradicate prejudice and work for equal rights and respect for all.”

Vervolgens worden 9 subdoelen geformuleerd, die zonder uitzondering handelen over de bestrijding van discriminatie van vrouwen en meisjes: tegen geweld, uitbuiting, gedwongen huwelijken, genitale verminking, het promoten van gedeelde taken in huishoudens, gelijke participatie in bestuur en beslissingsbevoegdheden, “universele” toegankelijkheid van seksuele en “voortplantingsgezondheid”, gelijke economische rechten, op eigendom en op financiële diensten, gelijkheid op het gebied van informatietechnologie en tot slot de omzetting in beleid en wetgeving.
We gaan ze niet stuk voor stuk bespreken. Je kunt die subdoelen hier een voor een nalezen

Libertair Perspectief

“Gender Equality” is geschreven vanuit een links-liberale politieke visie op de ideale samenleving. Er zit maakbaarheidsdenken in: “overheden” zouden het gedrag van mensen – uiteindelijk via wetten (dwang) – moeten verbeteren. 
In het libertaire beginsel van zelfbeschikkingsrecht, waarvan de natuurlijke grens ligt bij hetzelfde recht van elk ander, is al inbegrepen dat de seksen met respect voor elkaars grenzen omgaan. Die omgang is vrijwillig en ongedwongen. Voor libertairen is vrijheid van associatie en van secessie vanzelfsprekend.
Het libertaire non-agressieprincipe (NAP) wil dat je geen geweld tegen een ander initieert. Het is een ethisch uitgangspunt dat uitbuiting onder dwang en geweld tegen anderen verbiedt. Dus ook geweld van mannen tegen vrouwen of van vrouwen tegen mannen. 

Die twee beginselen zouden eigenlijk genoeg moeten zijn om de doelstellingen van de VN te vervangen. De uitkomst is echter niet hetzelfde. Er is genoeg bewijs dat er fundamentele verschillen tussen de seksen bestaan die bestaande ongelijkheden van de samenleving verklaren.

Een van de meest bekende stemmen in het debat over de emancipatie van vrouwen is op dit moment ongetwijfeld Jordan Peterson. Als klinisch psycholoog spreekt hij vanuit zijn schat aan kennis en ervaring en bestrijdt dat er bij gelijke kansen voor mannen en vrouwen ook gelijke uitkomsten zouden bestaan. Hij heeft zich met zijn stellingen tot de meest gehate tegenstander van de aanhangers van de gelijkheidsdoctrine gemaakt. 

Peterson beschouwt zichzelf als Libertariër. Dat horen zijn opponenten niet graag; ze zetten hem liever in de hoek met (aarts-)conservatieven, reactionairen, fascisten en antisemieten. De beschuldigingen zijn in toenemende mate hilarisch. Vanwege gebrek aan argumenten? Oordeel zelf, in dit videofragment gaat hij in op het gelijkheidsdenken tussen de seksen. Hij pleit voor gelijkheid van kansen maar legt duidelijk uit dat dit geen gelijkheid van uitkomst betekent:

When you maximize free choice you also maximize differences in choice between people

Iets uitgebreider:

Hoe loffelijk het streven van de VN ook zijn mag om onrecht te willen bestrijden, maar de vereniging van overheden zou er goed aan doen wat nuancering aan te brengen in wat ze met “gender equality” bedoelt en wat minder te polemiseren. Anders drijft ze naties, culturen, samenlevingen en seksen meer uit elkaar dan dat ze die juist verenigen.

Woke

SDG5 is vóór de “woke”-discussie over “genders” ontstaan en spreekt niet over de positie van de aantrekkingskracht tussen dezelfde seksen. Deze discussie is intussen zodanig geïnstrumentaliseerd dat we er liever afstand van houden. Wie interesse heeft voor tegenstemmen, die vindt hier enkele nuchtere – en vrolijke – bronnen uit Vlaanderen:

Jeff Hoeyberghs in gesprek

Bronvermelding.
Het (grafisch) materiaal over de SDG’s is afkomstig van de website globalgoals.org. De site is eigendom van Project Everyone, een “UK, not-for-profit (sic!) company, working in partnership with the UN to create and promote the Global Goals campaign“. Hun “Asset License” stipuleert, dat het campagnemateriaal valt onder de Creative Commons licentie “Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)“. Deze licentie vereist de bronvermelding